POLITIKALAR

Bilgi Güvenliği Politikası

·  Alp Havacılık, ürün ve hizmetlerine ilişkin kurumsal bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korur.

·  Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirir.

·  Personelin ve ilgili tarafların bilgi güvenliği sorumluluk ve yükümlülüklerini belirler. 

·  Tüm personeli bilgi güvenliği farkındalığı konusunda bilgilendirir.

·  Bilgi güvenliği düzeyini sürekli iyileştirmeyi hedefler.


Kalite Politikası

Alp Havacılık için kalite, müşterilerinin daima bu kurum ile çalışmayı istemelerini sağlayan memnuniyet ve bağlılık duygusudur.  

Bu duyguyu yaratmak ve sürekli kılmak için, Alp Havacılık, ürünlerinin niteliğinde, teslim süresinde ve maliyetinde en iyi olanı, mükemmel bir hassasiyetle üretir. Kaliteyi, bir duyguya dönüştürenin ne olduğunu bilir ve buna odaklı çalışır.  

·  Güçlü, kesintisiz, dolaysız müşteri iletişimi,

·  Müşterilerin beklentisine çok boyutlu yaklaşım,

·  Uluslararası düzeyde ve sürekli iyileştirilen kalite süreç yönetimi,

·  Sektör dinamiklerine uyarlanmış insan kaynakları sistemi,

·  Etkin ve işine tutkun personel,

·  Çalışanların yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik kurumsal iletişim programı,

·  Değer üretenlerin kurum için kıymetini yansıtan etkileşim kalite politikalarındandır.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışanlarının hepsinin aileleri ve sevdikleri ile mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hayatları olması; her çalışanının sağlıklı ve güvenli bir şekilde işini severek, sahiplenerek yapması, Alp Havacılık’ ta her şeyden fazla önemsenen konulardır.  

Alp Havacılık,

· Çalışma ortamını, işin bugün için zorunlu kıldığı ve tehlike riski taşıyan bütün süreçlerden arındırmak,

· Çalışanlarının iş kazası riski olmayan bir ortamda çalışmasını sağlamak,   

· Ürün ve hizmetlerinde tam emniyeti sağlamak,   

· Bu amaç ile kişilerden bağımsız bir sistemle süreklilik oluşturmak üzere gerekli bütün yatırımları yapar.   Çevre Politikası

Alp Havacılık, doğadaki her canlı varlığın, birbirinin yaşamının devamı için hayati önem taşıdığına inanır. Doğal çevrenin korunmasının, insan neslinin en önemli sorumluluğu olduğunu düşünür. Vicdanı olan, bencil yaklaşımlardan arınmış, başkalarının yaşamına saygı gösteren, yarınlar için sorumluluk hisseden herkesin de böyle düşünmesi gerektiğine inanır.

Sevdikleri, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri ve yeryüzünde hiç tanımadıkları ile sağlıklı bir çevrede yaşamak ve geleceğe sağlıklı bir çevre bırakmak için, Alp Havacılık, kurumsal varlığının bir rutini olarak bu konuda çalışmaya devam edecektir.


KVKK

ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Alp Havacılık” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizli tutulmasına hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Alp Havacılık tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesi, şirket politika ve prosedürlerinin ve/veya kanuni yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilebilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu çerçevede:

Şirketimizin tüzel kişi müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/yetkilisi olmanız halinde; kimlik, iletişim, risk yönetimi, hukuki işlem, finans (banka hesap bilgisi/IBAN), görsel kayıtlarınız, mesleki deneyim verileriniz (ayrıca eski kimlik/ehliyet belgenizi paylaşmanız halinde din ve kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir. )

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, sözleşme süreçleri ve hukuk işlerinin takibi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata ve Alp Havacılık politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Şirketimizin tedarikçisi/alt yüklenicisi/iş ortağı/hizmetlerinden yararlandığı gerçek kişi tacirlerin veya tüzel kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde; kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, görsel ve işitsel kayıtlarınız, beden ölçüleri, özlük, aile/yakın bilgisi ve mesleki deneyim verileriniz ayrıca özel nitelikli kişisel verilerinizden dernek/vakıf/sendika üyelikleri, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti, biyometrik verileriniz ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir. Bu kapsamda;

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerimizin satım alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, servis süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi ve yüklenici çalışan süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin takibi ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin ve tesis güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata ve Alp Havacılık politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde ise kimlik, iletişim, araç plakası, fiziksel mekân güvenliği, ziyaretiniz esnasında Alp Havacılık tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde işlem güvenliği verileriniz; Alp Havacılık’ın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi sistemleri alt yapısının güvenliğinin sağlanması, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla da işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; gümrük müdürlüğü ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara, avukatlara, danışmanlık firmalarına, denetim firmalarına, bankalara, sigorta şirketlerine, müşterilere, noterlere, , bağımsız denetim şirketlerine, basın temsilcilerine, tedarikçilere ve destek hizmeti alınabilmesi ve Şirket ve bağlı bulunduğumuz Şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirket’in bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine, şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı bulunan ve/veya şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere ve/veya bunların bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle veya tarafınızca doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

color: Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.alp.com.tr adresindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca 75. Yıl OSB Mahallesi 8. Cadde No: 29/1-2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden alphavacilik@alp.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.alp.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.


DOSYALAR

Veri Sorumlusu Başvuru Formu İndir